Lokalt kollektivavtal om formerna för arbetstagarens medverkan såväl i utformningen av sin egen arbetssituation som i förändrings- och utvecklingsarbetet

 

 

Parter:

Solna stad å ena sidan, samt

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund å den andra

 

 

§ 1

 

Det antecknas att denna förhandling förs i enlighet med bestämmelserna om lokalt avtal i ÖLA 00, bilaga 3 punkt 3. Detta avtal omfattar – såvida inte befintliga centrala och lokala kollektivavtal lägger hinder i vägen – lärare i grundskola, förskollärare, fritidspedagoger och studie- och yrkesvägledare. AB 98:s bilaga M ska dock inte inom ramen för detta avtal tillämpas för förskollärare, fritidspedagoger eller studie- och yrkesvägledare.

 

 

 

§ 2

 

Samverkansgrupper ska konstitueras på central förvaltningsnivå och lokalt på varje resultatenhet. Central samverkansgrupp konstitueras senast 2001-09-15. Grupperna ska innehålla företrädare för Solna stad och fackliga organisationer på respektive nivå. Gruppernas sammansättning ska skriftligen redovisas till central samverkansgrupp senast 2001-09-30. Grupperna ska beskriva och säkerställa de anställdas möjlighet till medverkan såväl i utformningen av sin egen arbetssituation som i förändrings- och utvecklingsarbete och integrera det löpande arbetsmiljöarbetet i ordinarie förändrings- och utvecklingsarbete under avtalsperioden.

Grupperna ska följa och stödja förskolans och skolans resultat och förnyelse och arbeta enligt intentionerna i ÖLA-00, bilaga 6. Grupperna ska arbeta med förskolornas och skolornas kvalitetsredovisningar samt övriga överenskomna åtgärder, i syfte att förbättra måluppfyllelsen, enligt detta kollektivavtal. Det är angeläget att alla anställda får möjlighet att delta och bidra i detta utvecklingsarbete.

 

Samverkansgrupperna ska omgående börja arbetet med en översiktlig planering av skolutvecklingsarbetet vad gäller 1. Arbetsorganisationen, 2. Arbetstiden, 3. Barns och elevers inflytande, 4. Arbetsmiljön, 5. Lärarnas kompetens och 6. Introduktion av nyanställda medarbetare.

Den översiktliga planeringen ska vara klar senast 2001-12-31

 

 

§3

 

Förbättrad måluppfyllelse - ökad produktivitet

 

Parternas intention är att en förändrad arbetsorganisation inom ramen för detta avtal under avtalsperioden ska leda till förbättringar gällande produktivitet och effektivitet.

Förbättringarna består i första hand av frigörande av resurser för särskilda insatser. Dessa resurser är i nuvarande läge stora.

I syfte att förbättra produktivitet och effektivitet och samtidigt förbättra måluppfyllelsen för barn och elever ska rektorer och förskolechefer tillsammans med lokala samverkansgrupper under avtalsperioden sträva mot en arbetsorganisation där barn- och elevgrupper har sin utgångspunkt i mognads- och kunskapsnivå för det individuella barnet/eleven.

Lokal samverkansgrupp ska senast 2002-06-30 ha kartlagt möjligheter och hinder som finns på enheten för att uppnå en arbetsorganisation enligt beskrivning ovan.

 

Parterna vill betona vikten av att arbetet med att utveckla arbetsorganisationen ska ske med stor delaktighet av samtliga anställda på enheten. Arbetet ska även säkerställa att

·         barn-/elevgrupperingarna tillgodoser barnets/elevens behov av trygghet, med fasta relationer till kamrater och personal, och

·         barnets/elevens demokratiska och sociala utveckling.

 

Parterna vill även betona att varje enhet ska ha stor frihet att utforma sin egen arbetsorganisation utefter ovan angivna riktlinjer.

 

 

§ 4

 

1. Utvecklingsområdet Arbetsorganisation

Förutom det som anges i § 3 är parterna överens om att följande ska gälla utvecklingsområdet Arbetsorganisation.

 

Lokal samverkansgrupp ska senast 2001-12-31 ha utvärderat nuvarande arbetslags- och arbetslagsledarfunktion. De anställda ska då ges tillfälle att ange för- och nackdelar samt att föreslå förbättrande åtgärder. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot arbetslagens sammansättning, arbetslagsdeltagarnas mötesforum och tidsmässiga mötesförutsättningar samt arbetslagsledarens förutsättningar gällande beslutsområde, beslutsmandat, ekonomiskt ansvar och tid.

                                                                

Parterna vill betona vikten av att under avtalsperioden stärka arbetslagsledarnas ställning, såväl då det gäller ansvar, befogenheter som resurser. Vid tillsättning av arbetslagsledare ska ett ansökningsförfarande ske. Central samverkansgrupp ska kontinuerligt följa arbetet med att stärka möjligheterna till decentralisering av befogenheter.

 

Rektor/förskolechef ansvarar för att modersmålslärare/modersmålstränare och lärare med varierande arbetsställen inför varje verksamhetsår erhåller besked om arbetslokal.

 

Kvalitetsredovisningsarbete enligt SFS 1997:702 (se bilaga) ska vara ett prioriterat arbete och omfatta samtliga skolformer. Samverkansgrupperna ska under avtalsperioden kontinuerligt arbeta för att kvalitetsredovisningen utvecklas och förbättras. Det handlar bland annat om att finna rätt nyckeltal och metoder som beskriver verksamheten på ett verklighetsnära sätt. Det handlar också om att utveckla kopplingen mellan brister i verksamhetens måluppfyllelse och åtgärder.

Behovet av särskilt stöd och hur detta behov tillgodosetts ska ingå i kvalitetsredovisningsarbetet.

 

Användningen av det kommande särskilda statsbidraget ska diskuteras i den centrala samverkansgruppen.

 

 

2. Utvecklingsområdet Arbetstid

Verksamhetsåret ska planeras. Större avvikelser, avbrott och olikheter som kan vara aktuella för veckodagar eller olika perioder under verksamhetsåret ska framgå i kalendariet. Under avtalsperioden bör detta arbete utvecklas så att alla anställda i god tid får information om kända avvikelser under verksamhetsåret.

 

I normalfallet ska en lärare i god tid före verksamhetsårets början få kännedom om sin arbetstids förläggning, d v s start- och sluttidpunkt för arbetsdagen. Varje anställd ska ha ett individuellt, fastställt arbetsschema som reglerar tiden för undervisning samt övriga arbetsuppgifter.

Rektor/förskolechef ska årligen fastställa individuellt arbetsschema. 

 

Lokala samverkansgrupper ska diskutera hur fördelning av arbetsuppgifter i ett individuellt arbetstidsschema ska ske.

 

Arbetstiden bör fördelas med en jämn utläggning över verksamhetsåret.

 

Inom ramen för det fastställda individuella schemat har lärare stort frirum att prioritera mellan arbetsuppgifterna.

 

De centrala parterna vill betona vikten av att alla nivåer säkerställer tid för arbete med SFS 1997:702 och det årliga förbättringsarbetet med detta avtal.

 

Tillkommer genom arbetsgivares ledning och fördelning av arbetet ytterligare arbetsuppgifter, t ex vikariat, kan detta lösas genom att läraren får omdisponera sin tid (genom att ta bort eller minska andra arbetsuppgifter) eller utföra arbetsuppgifterna senare utanför det fastställda arbetstidsschemat mot övertidsersättning enligt AB-98 § 20. Övertidsarbete ska i normalfallet vara på förhand beordrad.

 

För lärare, anställda enligt AB-98, bilaga M, sker avräkning för övertid fyra gånger per år, 30/10, 31/12, 31/3 och 31/7.

 

Den reglerade arbetstiden bör förläggas på den plats som är mest lämpad för att fullgöra arbetsuppgiften.

 

Förtroendearbetstiden enligt AB-98, bilaga M, 7d, disponeras av den enskilde läraren i tid och rum. Förtroendetiden är i första hand avsedd för för- och efterarbete. Inom förtroendearbetstiden kan även rymmas spontana elev- och föräldrakontakter, samt tid för egen utveckling.

 

Lärare i förskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg ska i genomsnitt ha minst 4 timmars planerings- och utvärderingstid per vecka. (Tiden beräknas på 40-timmars tjänstgöring per vecka och reduceras då helgdag infaller måndag-fredag och vid utbildning, ledighet etc.) Det är viktigt att denna tid används till just planering och utvärdering och inte för allt arbete som ligger utanför barngruppen. Parterna kommer under avtalsperioden att prioritera arbetet med att successivt utöka tid för planering och utvärdering.

 

Då den centralt reglerade undervisningstiden försvunnit ges nya förutsättningar vid planeringen av lärarnas arbete. I fortsättningen kan inte lektionsbegreppet användas som grund för hur arbetet ska fördelas mellan lärarna på en skola. Det handlar således inte om att öka eller minska en enskild lärares tid för traditionell undervisning utan om att skapa förutsättningar för att organisera arbetet på ett nytt sätt (se Kommunförbundets cirkulär 1999:152). Lokala samverkansgrupper ska under avtalsperioden göra analyser och kartläggningar av hur arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden. Resultatet ska årligen följas av central samverkansgrupp.

 

 

3. Utvecklingsområdet Barns och elevers inflytande

Varje enhet ska i sina lokala arbetsplaner beskriva hur barns och elevers inflytande ska stärkas. Detta arbete ska vara klart senast 2002-04-01. Parterna vill betona vikten av att enheterna tydliggör målen för verksamheten för barn, elever och vårdnadshavare.

 

Rektor/förskolechef/lärarna i arbetslaget ska, utifrån läroplanernas tankar om barns och elevers inflytande, göra en planering av hur arbetet kan organiseras i syfte dels att uppfylla läroplanernas mål dels att ge barn och elever träning i eget inflytande.

 

Rektor/förskolechef/lärarna i arbetslaget ska, med SFS 1997:702 som grund, organisera och dokumentera arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsförslag på ett sådant sätt att barn, elever och vårdnadshavare kan delta.

 

Lokal samverkansgruppgrupp ska under avtalsperioden följa enhetens planering

gällande barns och elevers inflytande samt barns, elevers och vårdnadshavares deltagande i

framtagandet av åtgärdsförslag enligt SFS 1997:702.

 

4. Utvecklingsområdet Arbetsmiljö

För att uppnå ett gott arbetsresultat krävs en god arbetsmiljö. Arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att lärare inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa. Härvid ska beaktas att arbetsuppgifterna ska rymmas inom arbetstiden.

 

Varje enhet på alla nivåer ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med årlig kartläggning av arbetsmiljön, upprättande av handlingsplaner, genomförande av förbättringsåtgärder samt uppföljning av genomförda åtgärder. Kartläggningen ska vara genomförd när budgetarbetet påbörjas. En lokalplanering för ett effektivt lokalanvändande, som säkerställer den inre och yttre lokalkvalitén för personal, barn och elever, ska upprättas.

 

Rutiner för genomförande av medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och avgångssamtal upprättas och ingår i arbetsmiljöarbetet.

 

Central samverkansgrupp ska kartlägga förvaltningens behov av utbildning inom arbetsmiljöområdet och vid behov planera och genomföra sådana.

 

För att motverka stress och en ohälsosam arbetsmiljö ska en jämn arbetsbelastning under verksamhetsåret eftersträvas. Parterna är överens om att riktade arbetsmiljöinsatser från företagshälsovården kan komma att användas för vissa personalgrupper.

 

Parterna är överens om att friskvård för de anställda är god personalpolitik.

 

Central samverkansgrupp ska göra en utvärdering av arbetssituationen för modersmålslärare/modersmålstränare och lärare med varierande arbetsställen.

 

 

5. Utvecklingsområdet Kompetensutveckling

Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att utveckla lärares förmåga att skapa goda förutsättningar för barns och elevers lärande.

 

Varje enhet planerar för kompetensutveckling på individ-, arbetslags- och enhetsnivå.

 

För lärare i förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg och studievägledning ska det inom arbetstiden avsättas och samlas tid för kompetensutveckling utifrån riktmärket minst 24 timmar per heltidsanställd och verksamhetsår. Denna tid fördelas mellan arbetstagarna.

 

För varje anställd ska det finnas en kompetensutvecklingsplan, som överenskoms mellan närmaste chef och anställd i medarbetarsamtalet.

 

För varje arbetslag ska det finnas en övergripande kompetensutvecklingsplan. Arbetslagsledare och rektor/förskolechef ansvarar för att denna upprättas med deltagande av arbetslaget.

 

För varje enhet ska det finnas en kompetensutvecklingsplan som tas fram av rektor/förskolechef och avdelningschef, med deltagande av arbetslagsledarna.

 

För Barn-och utbildningsförvaltningen ska det finnas en kompetensutvecklingsplan som tas fram av förvaltningschef och avdelningschefer, med deltagande av rektorer och förskolechefer.

 

Parterna är överens om att under avtalsperioden verka för att pedagogiska forskartjänster skapas inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

 

 

 

 

6. Utvecklingsområdet Introduktion av nyanställda medarbetare

Varje enhet presenterar ett program för introduktion som kompletteras med individuella insatser för följande kategorier:

·         Nyanställda med lärarutbildning och yrkeserfarenhet

·         Nyutexaminerade lärare (introduktionsåret och provanställning)

·         Nyanställda utan lärarutbildning/pedagogisk utbildning

·         Övriga nyanställda medarbetare

Varje resultatenhetschef ansvarar för att ett introduktionsprogram med checklista för insatser och avstämningar upprättas.

 

Individuella insatser planeras i dialog mellan den nyanställde, mentor och rektor/förskolechef.

 

Nyutexaminerade lärare ska under introduktionsåret handledas av utsedd mentor i enlighet med det program som fastställs i dialog mellan den nyanställde, mentor och rektor/förskolechef.

 

Vid tillsättning av mentor ska ett ansökningsförfarande ske. Lång yrkeserfarenhet och handledarutbildning vid lärarhögskola ger företräde.

 

Hänsyn till arbetsuppgiften som mentor ska tas vid utläggning av den reglerade arbetstiden. Hänsyn tas också till tidsåtgången för den nyanställde.

 

Mentor genomgår information/utbildning för uppdraget. Mentorskapet är en karriärväg och värderas.

 

Uppföljning och utvärdering av mentorskapet görs av chef tillsammans med nyanställd och mentor vid överenskomna tidpunkter. Uppföljningen och utvärderingen dokumenteras och åtgärdsförslag lämnas.

 

Introduktion av nyanställda sker för Barn- och utbildningsförvaltningen vid två tillfällen per år eller efter behov.

 

Mentor ska ges möjlighet att delta i förvaltningsövergripande nätverk för mentorer.

 

Den centrala samverkansgruppen ska följa utvecklingen i stadens förskolor/skolor med hänsyn till antal nyanställda, förväntade pensionsavgångar, förväntat rekryteringsbehov på kort och längre sikt. Avstämning sker i maj och november varje år.

 

§ 5

Den centrala samverkansgruppen ska fortlöpande följa upp och utvärdera kollektivavtalet. Skulle samverkansgruppen i sin uppföljning finna att intentionerna i avtalet motverkas, ska parterna utan dröjsmål uppta överläggningar i syfte att åtgärda situationen. Punkterna 1 till 6 enligt § 4 i detta avtal kan, om parterna så överenskommer, revideras och kompletteras utifrån det utvecklingsarbete som sker under avtalsperioden. Om parterna så överenskommer kan avtal skrivas per resultatenhet inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

 

§ 6

 

Detta avtal gäller från och med 2001-05-15 och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader och ersätter ”Lokalt kollektivavtal om lärares arbetstidssystem betingat av skolutveckling (KS 271/98)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

 

Förhandlingarna förklaras avslutade.

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

Gun Tidestav

 

 

Justeras:

 

 

Solna den                             Solna den                             Solna den

 

 

 

 

För Solna stad                       För Lärarförbundet               För Lärarnas Riksförbund

 

 

 

 

Anders Gustâv                      Jan Haack                            P O Johansson

Kommunstyrelsens                Vice ordförande                   Kommunombud

ordförande

 

 

 

Sune Reinhold

Stadsdirektör