Bruno Kevius                                             2002-03-07

Jungfrudansen 50

171 51 SOLNA                                                              LÄNSRÄTTEN

                                                                                       STOCKHOLMS LÄN

 

Ärende: Överklagande – Utfärdande av disciplinpåföljd

 

Saken:  

Den 19/20 utfärdats disciplinpåföljd i form av skriftlig varning för att jag utan beviljad ledighet varit frånvarande från arbete sedan 2002-01-31. Samt att jag har på möte fredagen den 25 januari 2002, med min fackliga företrädare närvarande, beordrats att infinna mig till tjänstgöring vid Tallbakaskolan torsdagen den 31januari kl 9.00.

Begäran:

Jag ber Er att upphäva det ovanstående beslutet på grund av att jag inte hade fått något utlovat arbete och jag har aldrig blivit beordrad till att infinna mig för tjänstgöring vid Tallbackaskolan. Jag har inget arbete och då kan jag inte heller ”göra fel eller försummelse i arbete”.

 

Bakgrund och underlag för omprövning:

 

Ända tills 1989 hade jag jobbat som civilingenjör när jag märkte att fler och fler företag lades ner, tog jag tjänstledighet och läste ett år på Lärarhögskolan och tog en gymnasielärarexamen i matematik och eltekniska ämnen. 1990 anställdes jag som adjunkt vid Vasalundsgymnasiet. Under en skolutflykt skadades min fot och deformerades därefter genom överbelastning i arbetet så mycket att foten var tvungen att opereras tre gånger under  1996-97. De opererade in tre stora metallskruvar, så att jag efter friskskrivningen skulle kunna arbeta som lärare normalt igen, men jag hade problem att gå en längre sträcka eller arbeta ständigt stående. När jag var sjukskriven anställde skolan några lärare (de flesta hade inga lärar- eller ämnesutbildningar) och då behövdes jag inte längre och jag fick inte tillbaka min tjänst.

 

1998 grundades ett utbildningsförbund mellan Solna och Sundbyberg och lärarna fick välja mellan att stanna kvar hos kommunen eller följa med i utbildningsförbundet. Jag valde kommunen eftersom kommunen hade många fler anställda än utbildningsförbundet och hoppades på jag att snabbare skulle få någon tjänst och börja arbeta igen.. Jag blev lovad att få ett erbjudande till skäligt arbete och den dåvarande förvaltningschefen lovade  mig att jag skulle få en tjänst när en sådan skulle bli ledig.

 

Jag har inte fått ett enda erbjudande till någon tjänst, trots att jag oräkneliga gånger utryckte mig  att jag hade stort intresse för att ta vilken tjänst som helst som jag kan utföra eller som jag har utbildning för - även om det skulle röra sig om en icke lärartjänst. Under tiden anställde kommunen  flera obehöriga lärare. Jag hänvisade till tryckfrihetsförordningen och bad om kopior av tjänstetillsättningarna men eftersom jag aldrig fick sådana, kunde jag inte yttra mig om kommunalbesvär eftersom jag anser att kommunen vid flera tillfällen bröt mot skollagen. Kommunen använder icke utbildade lärare då utbildade finns tillgängliga. Motiveringen till att jag inte fick någon lärartjänst var att jag troligen inte skulle klara lärartjänsten p.g.a. mitt fotbesvär. Jag var av en annan åsikt. När jag begärde att bli omfattad av den avtalsenliga löneförhandlingen skickades jag till Försäkringskassan för att ansöka om livränta. Livräntan avvisades. Försäkringskassans läkare konstaterade samma som företagsläkare och det som jag hade sagt hela tiden; att jag skulle kunna utföra lärararbete om arbetsgivaren ordnade lämpliga omständigheter. Jag fick ingen tjänst. Förgäves vände jag mig även till facket.

   

Under augusti 2001 erbjöd kommunen mig att jag skulle säga upp mig mot avgångsvederlag. Jag avvisade det. Strax därefter blev jag systematisk inkallad till flera möten. Jag anser att jag på mötena blev grovt förolämpad, förnedrad och provocerad till att göra något sådant uttalande eller uppföra mig på ett sådant sätt att det skulle frambringa orsak till uppsägning av personliga skäl.

I december skickades jag till Tallbackaskolan för att prata om en matematiklärartjänst med rektorn. Jag kom dit med en skriven ansökningshandling med meritförteckning samt kopior av skolbetyg och tjänstgöringsintyg. Rektorn och de andra som var där tittade konstigt på mig och sa att de inte söker någon matematiklärare utan en special/resurslärare. Jag kände mig bortgjord och lurad eftersom jag hade haft förhoppningar om att börja arbeta igen. Jag kände mig så dumt, som ett litet barn när han blir lurad att köpa varmkorv i en beklädnadsaffär. Jag bad om ursäkt men jag bad rektorn att behålla mina ansökningshandlingar.

 

Fredagen den 25 januari 2002 beordrades jag inte till något arbete och inte heller till  att infinna mig på något möte vid Tallbackaskolan, utan jag blev anklagad att jag var orsak att jag inte fick någon tjänst där. De sa att det var fel att söka tjänst där och jag skulle bara skriva under ett förhandlingsprotokoll om placering. Jag tyckte att det var mycket otydligt formulerat och jag begärde klart erbjudande eller förordnande till en tjänst.

Jag sa också att jag inte ville besöka  Tallbakaskolan någon mer gång utan någon skriftlig kallelse som tydligt visar att en matematik/No lärartjänst skulle vara  lovad till mig. Jag ville med detta förhindra att jag skulle bli förlöjligad igen som på sådant sätt som jag blev den 17 december 2001, när jag sökte matematik/No lärartjänst och skolan hade behov till en special/resurslärare, en tjänst som jag inte har kunskap eller utbildning för.

Allt ovanstående begärde jag att föra till mötesprotokoll och jag skrev ned allt detta   måndagen (2002-01-28) och skickade till Christina Liden Andersson per E-post. (bilaga 2.)

Kallelse som jag har fått till möte innehöll inte att de ”beordrar mig till tjänstgöring” inte heller att det finns ett plan för att jag skulle få en matematiklärartjänst där, utan bara plats och tid. Min  E-post blev inte besvarad och jag kom jag inte till mötet som skulle äga rum på torsdagen för att undvika bli förlöjligad igen. Men sent onsdags kväll skickade Per-Åke Henriksson en sannolikt manipulerad mejl till mig (klockan var inställd till 17.05) troligen för att det skulle bli bevis att han ”beordrat” mig till tjänstgöring, samtidig att jag inte skulle få det i tid. (bilaga 3) Detta E-post fick jag bara dagen efter och då besvarade jag. (bilaga 4)

 

Jag är fortfarande utan tjänst, utan några arbetsuppgifter och detta fakta belyser troligen att inte jag är skyldig att vara ”utan beviljad ledighet frånvarande från arbete”.

Jag är fortfarande sökande till alla arbete som jag är utbildad för och som jag kan utföra. Jag är säker på att jag skulle kunna bedriva bättre matematikundervisning även i högstadiet än de flesta outbildade lärare som undervisar i kommunens skolor. Jag anser att de gör tjänstefel och försummelse som inte tillsätter mig till någon tjänst och inte jag som nu är det fjärde året väntar på en tjänst. Jag ber Er att upphäva beslutet om disciplinpåföljden.

 

 

 

             

Bruno Kevius

 

Bilagor:               1. Disciplinpåföljd i form av Skriftlig Varning (2002-02-19)

                             2. E-mail 2002-01-28

                             3. E-mail 2002-01-30

                             4. E-mail 2002-01-31