Bruno Kevius                                             2002-02-24

Jungfrudansen 50

171 51 SOLNA                                                              SOLNA STAD

                                                                                       Barn- och utbildningsförvaltningen

                                                                                       Mats Öhlin Förvaltningschef

 

 

Ärende:  Omprövning – Utfärdande av disciplinpåföljd

 

Saken:  

Den 19/20 utfärdats disciplinpåföljd i form av skriftlig varning för att jag utan beviljad ledighet varit frånvarande från arbete sedan 2002-01-31. Samt att jag har på möte fredagen den 25 januari 2002, med min fackliga företrädare närvarande, beordrats att infinna mig till tjänstgöring vid Tallbakaskolan torsdagen den 31januari kl 9.00.

Begäran:

Jag ber att upphäva det ovanstående beslutet på grund av att jag inte hade fått något arbete och jag har aldrig blivit beordrad till att infinna mig för tjänstgöring vid Tallbackaskolan. Jag har inget arbete och då kan jag inte ”göra fel eller försummelse i arbete”.

 

Bakgrund och underlag för omprövning:

 

Fredagen den 25 januari 2002 beordrades jag inte till något arbete och inte heller till  att infinna mig på något möte vid Tallbackaskolan, utan jag beordrades  enbart att skriva under ett otydligt formulerat förhandlingsprotokoll om placering. Jag vägrade underskriva detta. Per-Åke Henriksson anklagade mig om arbetsvägran och hotade med uppsägning. Jag avvisade anklagelsen om arbetsvägran och bad jag om tydligt order till något arbete som är överens med mitt gällande anställningsavtal eller göra ett nytt anställningsavtal. Detta eftersom jag är villig att ta vilket arbeta som helst som jag har utbildning för och jag kan utföra. Men Per-Åke Henriksson sa att jag inte skulle få några arbetsuppgifter innan jag skrev under förhandlingsprotokollet.

Jag sa också att jag inte vill komma till Tallbakaskolan någon mer gång utan någon skriftlig kallelse som tydligt visar att en matematik/No lärartjänst var lovad till mig. För att förhindrad att bli  förlöjligad igen som på sådan sätt som jag blev förlöjligad den 17 december 2001, när jag sökte matematik/No lärartjänst och skolan hade behov till en special/resurslärare, något som jag inte har kunskap eller utbildning för.

Allt ovanstående begärde jag att införa till mötesprotokoll och jag skrev ned allt detta   på måndagen (2002-01-28) och skickade till Christina Liden Andersson per E-post.

Någon order att jag skulle infinna mig till tjänstgöring nånstans har jag inte fått under de tre senaste åren.

 

Jag är fortfarande sökande till alla arbete som jag är utbildad för och som jag kan utföra. Jag är säker på att jag kunde bedriva mycket bättre matematikundervisning även i högstadiet än de flesta outbildade lärare som undervisar i kommunens skolor. Jag anser att de gör tjänstefel och försummelse som inte tillsätter mig till någon tjänst och inte jag som nu är det fjärde året väntar på en tjänst.

 

 

 

 

Lagrum: Förvaltningslag (1986:223);

27 § Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition).

   Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet.

                AB 01Allmänna bestämmelser

§ 8 Allmänna åligganden

Mom. 1 Arbetstagare ska utföra de arbetsuppgifter som framgår av för arbetstagaren gällande anställningsavtal och de åligganden i övrigt, som är förenade med anställningen. Om behov finns är arbetstagare dessutom skyldig att vikariera för annan arbetstagare hos kommunen och därvid helt eller delvis utföra även egna arbetsuppgifter, att byta schema eller förskjuta arbetstiden, att arbeta utöver fastställd arbetstid samt att fullgöra jour och beredskap.

Vid stadigvarande förflyttning av arbetstagare ska beaktas, att vägande skäl ska finnas för att förflytta arbetstagaren mot hennes eller hans önskan.

Mom. 2 Arbetstagare är skyldig att följa överenskomna ändringar i detta avtal med tillhörande särskilda bestämmelser/specialbestämmelser.

 

§ 13 Disciplinpåföljd

Mom. 1 Arbetstagare som i arbetet gjort sig skyldig till fel eller försummelse kan meddelas disciplinpåföljd i form av skriftlig varning.

 

 

         

              

Bruno Kevius