Bruno Kevius                                                                                        2002-02-07

Jungfrudansen 50

171 51 Solna

                                                                 SOLNA STAD

                                                                 Barn- och utbildningsförvaltningen

                                                                 Personalenheten

                                                                 Per-Åke Henriksson Chef för Solnas grundskolor

                                                                 Christina Lidén-Andersson PA-konsult                                                                       

 

Ang: Skriftliga yttrande om ”Underrättelse om tilltänkt disciplinpåföljd i form av skriftlig varning (2002-01-31)”

 

Till Ert påstående om att jag har varit frånvarande från arbetet utan beviljad ledighet, sedan 2002-01-31 skulle jag vilja tillägga följande:

-         jag har  inte haft några arbetsuppgifter och

-         i det lokala kollektivavtalet står det att: ”Förtroendearbetstiden enligt AB-98, bilaga M, 7d, disponeras av den enskilde läraren i tid och rum.”

Jag är ständig i väntan på arbetsuppgifter sedan  augusti 1998  och jag har inte haft någon ledighet under denna tid.  Sedan augusti  1998 har jag inte vid en endaste gång blivit beviljad ledighet  eller semester. Jag skulle vara tacksam om Ni underrättar mig om vem jag borde   vända mig till för att ha ledighet eller semester.

 

Jag anser att  Ert påstående i brevet är felaktig och vill därför ge min bild av händelsen: Fredagen den 25 januari 2002 beordrades jag inte att befinna mig någonstans utan jag beordrades att skriva under ett förhandlingsprotokoll; som innehöll att jag accepterar att jag skulle bli placerad på Talbackaskolan. Trots uppsägningshot skrev jag inte under något sådant protokoll. (Jag blev hotad med uppsägningar vid flera tidigare tillfällen då jag vägrade att skriva under liknande ”förhandlingsprotokoll” och då jag inte ansökte om avgångsvederlag).

 

Vad det gäller någon överenskommelse att jag skulle träffats med Per-Åke Henriksson (2002-01-31, kl 9.00 på rektorsexpeditionen, Tallbackaskolan) har jag ingen aning om. Den 25 januari skickade Christina Lidén-Andersson mig ett E-mail, som innehöll enbart att jag skulle ”träffa med Rektorn”. Jag trodde att hon ensam skulle komma från förvaltningen till skolan, och det kunde leda till att jag blir förlöjligad där igen, om jag inte kunde ”bevisa” att inte är mitt missförstånd att jag söker matematiklärartjänst där. Jag ringde till rektorn och jag lämnade ett meddelande på hans telefonsvarare. Han ringde aldrig tillbaka. Eftersom jag inte hade vetskap om att situation på Tallbackaskolan hade förändrats (det vill säga att de  plötsligt skulle vara i  behov av en matematiklärare) så skickade jag ett E-post till Christina Lidén-Andersson och till förvaltningen. I det begärde jag skjuta på mötet. Jag sände mitt E-post måndagen 28 januari kl 12:05. I mitt E-post deklarerade jag mitt stora intresse för att bli anställd som matematik/No lärare i skolan, samt att jag skulle vilja undvika samma missförstånd som förekom vid det förra mötet (17/12), så jag begärde en kopia av protokollet av mötet (25/01). Jag fick inget svar. Jag kom inte till mötet, då blev jag inte utskrattad igen.

 

Historien av min tilltänkta tjänstgöring på Tallbakaskolan är följande:

I början av december förra året ringde Christina Lidén-Andersson mig och meddelade att jag skulle arbeta som speciallärare på Tallbackaskolan. Jag skickade ett brev (01-12-13) till Per-Åke Henriksson där jag försökte  förklara att jag inte är speciallärare och att jag kan inte och jag har inte erfarenheten och kunskapen som krävs för att utföra speciallärarearbete. Redan samma dag blev jag uppringd och kallad till möte hos förvaltningen. Där blev jag hotad om uppsägning om jag inte skriver under att jag accepterar omplaceringen. Mitt beteende kallades ”arbetsvägran”. När jag sa att jag håller fast vid vad jag har skrivit, så ändrade dem sig och fick jag höra att det var ett missförstånd och tjänsten var en matematik lärartjänst.

Jag kom till Tallbackaskolan den 17 december och presenterade mig med skolbetyg och tjänstgöringsintyg kopior. Skolans rektorn tittade konstigt på mig och förklarade det att han inte sökte en matematiklärare utan en special/resurslärare. Christina Lidén-Andersson PA-konsult var där, men hon sa inte ett ord. Jag kände mig förlöjligad. Jag bad om ursäkt för missförståndet och för besväret hos rektorn och bad honom att behålla mina ansökningshandlingar och återkomma när skolan har behov av en matematik/NO lärare.

 

Jag kom inte till mötet (31/01) och försökte motivera det i mitt E-post (2002-01-31) till Christina Lidén-Andersson. I samma brev  angav jag skäl varför jag inte svarade på Per-Åke Henrikssons två hotbrev (skickat 30/01 och 31/01).  Jag  är fortfarande tveksam hur kunde jag besvara hans ”personliga” order. Han är chef för Solnas grundskolor men jag har inte fått anställning i någon grundskola hittills. Christina Lidén-Andersson kallade honom som min chef och då vände jag mig till honom i brev (2001-12-13) som han inte besvarade. Vid möte (2002-01-25) uttryckligen avvisade han att vara min chef utan han bara representerade arbetsgivaren.  Vid telefonsamtal sade han (2002-02-01) att han inte hade  läst mitt E-mail till Christina Lidén-Andersson.

 

Jag vet att jag inte kan kräva att bara en person skulle representera arbetsgivaren, men tidigare erfarenhet säger mig att det leder enbart till missförstånd, när flera olika personer säger olika saker till mig, men ingen vill lyssna vad jag säger och ingen vill svara på de E-mail som jag skriver.

 

 

 

Bruno Kevius 

 

civilingenjör, behörig till tjänst som lektor eller adjunkt i gymnasieskolan. Från 1998 väntar jag på ett erbjudande till ett skäligt arbete.