Arbetsplan för Tallbackaskolan
Kunskap, Trygghet,Omtanke

 

Skolans förväntningar på föräldrar

Tallbackaskolan förväntar sig att föräldrarna ser till att barnen kommer i tid till skolan varje morgon och att de har ätit frukost. Vidare förväntar sig skolan att föräldrar efter bästa förmåga stödjer eleverna i skolarbetet.

Skolans ledning

Skolledningen består av en rektor och tre arbetslagschefer, vilka delar sin tid mellan undervisning och ledningsuppgifter.

Ekonomi

Tallbacka är en resultatenhet, där rektor har fullständigt budgetansvar.Delar av budgetansvaret kan läggas ut på arbetslag, ämnesgrupper och elevråd. Ekonomisk uppföljning och redovisning sker regelbundet.

Lärande organisation

Elever och lärare är indelade i två arbetslag. Arbetslagen innehåller en klass från varje årskurs. Genom denn organisation kommer eleverna att i huvudsak undervisas av samma lärare under sin skoltid på Tallbacka.
Arbetslaget leds närmast av en arbetslagschef.

I en framtid siktar vi på Tallbackaskolan mot en årskurslös skola.

Klassföreståndare

Det är skolans mål att det till varje klass ska finnas två klassföreståndare, helst en manlig och en kvinnlig.
Klassföreståndaren ansvarar b.l.a. för följande uppgifter:

 • ge information till hemmen
 • leda klasskonferenser
 • deltaga i elevvårdskonferenser
 • hålla utvecklingssamtal med föräldrar, minst två gånger per läsår
 • tillsammans med föräldrar kalla till föräldramöte
 • övervaka och sammanställa elevens frånvaro, samt vid oanmäld frånvaro meddela hemmen samma dag
 • tillsammans med eleverna samordna klassens verksamhet
 • samordna betyg och målrapporter

 

Våld, kriminalitet, mobbing och droger

Skolan arbetar mot kriminalitet, mobbing och droger enligt särskilt utformade handlingsplaner.Tallbacka har ett nära samarbete med närpolis och sociala myndigheter. Rektor polisanmäler alla brott som förekommer i skolans under skoltid. Elever som uteblir från skolan vid upprepade tillfällen anmäls till sociala myndigheter, om ingen annan lösning kan uppnås via elevvårdskonferens.

Mobbing

Arbetet för att förebygga och bekämpa mobbing sker enligt den gemensamma handlingsplan mot mobbing som utformats av elever, personal och föräldrar.

Elevstöd

Varje år väljs 10-12 elever till elevstödjare av kamrater och personal.De genomgår utbildning och får sedan under sitt sista skolår ta extra ansvar som goda förebilder i skolan. Elevstödjarna får kontinuelig handledning av vuxen personal.

Elevinflytande

Arbetet mot ett ökat elevinflytande skall i huvudsak ske genom att skolan mer och mer övergår till att organisera undervisningen så att eleverna själva tar ansvar över sin studiesituation. Dessutom skall elevrådet ha en stark ställning på skolan och förankrade elevinitiativ till förändringar i skolan skall uppmuntras. Varje verksamhetsförändring som görs på enheten och alla styrdokument som rör verksamheten skall tas upp till behandling i elevrådet.

Skolråd

Skolrådet består av repr. från skolpersonal, elevråd, föräldrar (2 från varje klass) samt rektor. Varje verksamhetsförändring som görs på enheten och alla styrdokument som rör verksamheten skall tas upp till behandling av skolrådet. Representanterna i rådet får fortlöpande information om arbetet på skolan och arbetet i Solnas Barn- och ungdomsnämnd.

Studie- och yrkesvägledning - PRAO

Eleverna praoar två veckor i åk 8. I årskurs 9 inriktas studie - och yrkeshandledningen mot att eleverna får hjälp att göra rätt val till gymnasiet. Detta sker genom studiebesök, vägledningssamtal, föreläsningar m.m.

Under tiden på Tallbacka får barnen också göra s k internprao, d v s arbeta kortare perioder med måltidspersonal, vaktmästare och städpersonal.

Skolutveckling

Skolan skall utvecklas mot:

 • mer årskursblandad undervisning
 • mer undervisning där eleven själv styr sitt arbete och söker kunskap
 • att eleverna själva styr sin studiesituation

Elever som riskerar att ej klara de nationella målen

För att möta barn med särskilda behov och barn som riskerar att ej klara de internationella målen skall bl.a. följande gälla:

 • Elever som riskerar att ej få betyg i något ämne skall meddelas innan hälften av terminen/kursen gått. En handlingsplan skall göras av lärare och elev, och hemmet kontaktas.
 • Det skall finnas gott om återläsnings- och läxläsningstillfällen på Tallbacka
 • Elevvårdskonferensen beslutar om någon elev måste tilldelas extra resurser för att nå målen.

Elever med särskilda behov

För att möta barn med särskilda behov skall resurserna kunna omfördelas snabbt och flexibelt. Barn med dyslexi jobbar mot specialläraren enligt uppgjorda åtgärdsprogram. Specialundervisning kan ske i grupp eller enskilt.
På sikt, om resurser ges, skall en fast grupp för barn med långsam inlärning, inrättas som ett samundervisningsprojekt med särskolan.

Barn som ej av medicinska skäl kräver mindre grupper, skall annars så långt som möjligt stöttas så att de kan fungera i sin ordinarie klass. Det skall alltid finnas elevassistent/assistenter på Tallbacka. Dessa jobbar mot enskilda elever eller grupper, efter beslut i elevvårdskonferensen.

tillbaka